TÜRK BİLİM İNSANININ ŞİRKETİNDEN GELDİ – UçanKuş – Kulis Kocaeli

TÜRK BİLİM İNSANININ ŞİRKETİNDEN GELDİ – UçanKuş

TÜRK BİLİM İNSANININ ŞİRKETİNDEN GELDİ

BioNTech �irketinden yap�lan a��klamada, a��ya y�nelik ABD ve Almanya�daki laboratuvarlarda ger�ekle�tirilen denemelerinden gelen verilerin analiz s�recinin devam etti�i belirtildi.

�BNT162b1� adl� a�� aday�n�n 11 bin kat�l�mc�ya uyguland��� bildirilen a��klamada, kat�l�mc�lar�n y�zde 20�sinde hafif ve orta ate�le kar��la��ld��� aktar�ld�. A��klamada, �irketlerin, a��ya y�nelik klinik denemelerin ba�ar�l� olmas� halinde en erken ekimde ABD G�da ve �la� Dairesi (FDA) gibi kurumlar�n onay�na ba�vuraca�� belirtilerek, onay�n gelmesinin ard�ndan 2020 sonuna kadar k�resel olarak 100 milyon adet a�� �retilece�i aktar�ld�.

BioNTech a��klamas�nda, �irketlerin, 2021 y�l� sonuna kadar yakla��k 1.3 milyar doz a��y� daha �retmeyi planland��� da belirtildi. BioNTech ve Pfizer temmuzda yapt�klar� a��klamada, Covid-19 a��s�n�n ekim ay�nda haz�r olabilece�ini ifade etmi�lerdi. D�nya Sa�l�k �rg�t� verilerine g�re, Covid-19�a kar�� 169 a�� projesi bulunuyor. Bunlar�n sekizi d�zenleyici onay� i�in son a�amada (phase 3) yer al�rken, 30�u da �klinik deney� a�amas�nda bulunuyor.

Thanks for visiting our article TÜRK BİLİM İNSANININ ŞİRKETİNDEN GELDİ – UçanKuş. Please share it with responsible.

Sincery Blogname

SRC: https://www.ucankus.com/detay/456544/turk-bilim-insaninin-sirketinden-geldi

powered by Blogger News Poster

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

3 × four =

Close